Baldessari Giuliana - RR Basso Sarca - Panorama da Bosco Caproni | © Baldessari Giuliana - RR Basso Sarca - Panorama da Bosco Caproni
Nino Matteotti - RR Basso Sarca - Marocche di Dro | © Nino Matteotti - RR Basso Sarca - Marocche di Dro
Archivio Parco Fluviale della Sarca - Cave Caproni | © Archivio Parco Fluviale della Sarca - Cave Caproni